Shima Inhaber

  Shima Inhaber

  Herr X.g LIU,Herr C. LIANG

  Shima Manager Team

   Shima Manager Team

   Herr C. LIANG, Frau J. WU

   Shima Marketing Team

    Shima Marketing Team

    Frau J. WU, Herr C. LIANG

    Shima Service Team

     Shima Service Team

     Herr C. LIANG, Frau J. WU